Ekskomunika czyli zostajesz w Kościele

Z czym to się je?

Ekskomunika jest karą kościelną. Jej nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa excommunicatio oznaczającego wyłączenie ze wspólnoty. W potocznej świadomości ekskomunika z tym właśnie się kojarzy – z wyłączeniem ze wspólnoty Kościoła.

Lub nieco poważniej:

Ekskomunika – najpotężniejsza kara wymierzana przez Kościół najzatwardzialszym grzesznikom. Z góry skazuje grzesznika na wieczne potępienie i powoduje zesłanie do piekła z pominięciem Sądu Ostatecznego.

Skutki są zatrważające. Wedle KPK:

Rozdział I

CENZURY

 

Kan. 1331 –

§ 1. Ekskomunikowanemu zabrania się:

1° jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;

2° sprawować sakramenty i sakramentalia oraz przyjmować sakramenty;

3° sprawować kościelne urzędy lub posługi albo jakiekolwiek inne zadania, bądź wykonywać akty rządzenia.

§ 2. Jeśli ekskomunika została wymierzona lub deklarowana, przestępca:

1° gdyby chciał działać wbrew postanowieniu § 1, n. 1, powinien być usunięty albo czynność liturgiczna powinna być przerwana, chyba że przeszkadza temu poważna przyczyna;

2° nieważnie podejmuje akty rządzenia, które według § 1, n. 3, są niegodziwe;

3° nie może korzystać z przywilejów wcześniej mu udzielonych;

4° nie może ważnie otrzymać w Kościele godności, urzędu lub innego zadania;

5° dochody z tytułu godności, urzędu, jakiegokolwiek zadania i posiadanej ewentualnie w Kościele pensji nie stanowią jego własności.

lub z innej beczki:

“Ekskomunikowanemu zabrania się:

 1. jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;
 2. sprawować sakramenty i sakramentalia oraz przyjmować sakramenty;
 3. sprawować kościelne urzędy lub posługi albo jakiekolwiek inne zadania, bądź wykonywać akty rządzenia (kanon 1331 § 1)”.

A komu to takie przywileje?

Za wikipedią ( W KPK nie ma takiej zwartej listy):

Ekskomunika grozi za:

 1. znieważenie postaci eucharystycznych, poprzez: porzucenie albo w celu świętokradczym zabieranie i przechowywanie (kan. 1367),
 2. użycie siły fizycznej wobec papieża (kan. 1370 § 1),
 3. rozgrzeszenie przez kapłana wspólnika grzechu nieczystości (kan. 1378 § 1),
 4. udzielenie i przyjęcie sakry biskupiej bez zgody papieża (kan. 1382),
 5. naruszenie tajemnicy konklawe przez personel pomocniczy (Universi Dominici Gregis art. 58),
 6. symonię przy wyborze papieża (Universi Dominici Gregis art. 78) jak również za inne wykroczenia naruszające konklawe: uleganie wpływom zewnętrznym (ibidem art. 80), zmowy między elektorami (ibidem art. 81),
 7. bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi (kan. 1388 § 1),
 8. usiłowanie udzielenia sakramentu święceń kobiecie i usiłowanie przez kobietę przyjęcia święceń[3],
 9. przeprowadzenie lub dobrowolne poddanie się aborcji (kan. 1398),
 10. apostazję (kan. 1364 § 1),
 11. herezję formalną (kan. 1364 § 1),
 12. schizmę (kan. 1364 § 1).

 

…ALE ALE! Powyższa lista to wedle współczesnego katechizmu opracowanego przez błogosławionego JPII. A poniżej lista opracowana przez ŚWIĘTEGO (na mój rozum to ŚWIĘTY jest potężniejszy od BŁOGOSŁAWIONEGO, coś na zasadzie wyższego levelu  i większej ilości punktów many) papieża Piusa X z 1917:

Klątwy obowiązujące

BP OLIVER ORAVEC

Ekskomunika – czyli wykluczenie z Kościoła jest karą kościelną, przez którą podlegający jej grzesznik zostaje wyłączony ze społeczności chrześcijan katolików i oznacza, że nie uczestniczy w łaskach wypraszanych przez Kościół Święty dla wszystkich swoich wiernych członków. Ekskomunikowany pozbawiony jest także łask płynących z każdej Mszy świętej. Nie wolno zapominać, że Kościół jest Mistycznym Ciałem samego Chrystusa.

Wierzymy, że każdy kto porzuca Kościół katolicki ryzykuje swym wiecznym zbawieniem, a dotyczy to także członka Kościoła, który nie wypełnia swoich obowiązków. Albo człowiek jest aktywnym członkiem Kościoła, albo prowadząc grzeszne życie – tj. gdy żyje bez łaski uświęcającej – staje się jego martwym członkiem. Takimi martwymi członkami są ludzie, którzy nie żyją według Boskich przykazań, nie przyjmują sakramentów albo przyjmują je niegodnie i przestali się modlić, chociaż nadal zachowują przynajmniej odrobinę wiary. Pozostawanie żywym członkiem Kościoła jest również wielkim darem Bożym, o który musimy się pilnie troszczyć. Dzisiaj niestety bardzo wielu ludzi tego nie docenia i dopuszcza się takich czynów (przestępstw), które automatycznie wykluczają ich z tej bosko-ludzkiej instytucji, którą dla naszego zbawienia założył sam Bóg – Jezus Chrystus. Wykluczenie z Kościoła jest ciężką karą Bożą. Takie automatyczne wykluczenie z Kościoła nazywamy ekskomuniką latae sententiae.

 

Aby człowieka dosięgła taka ekskomunika musi on:

a) świadomie i dobrowolnie popełnić jeden z niżej wymienionych czynów (przestępstw).

b) musi mieć świadomość, że za takie przestępstwo grozi kara wykluczenia z Kościoła już z samą chwilą popełnienia tego czynu.

Poniżej przedstawiam listę wszystkich przypadków ekskomuniki latae sententiae według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku opracowanego pod kierunkiem św. Piusa X i ogłoszonego przez Benedykta XV, oraz kilka przypadków tejże ekskomuniki wprowadzonych przez Kongregacje rzymskie a zatwierdzonych przez papieża Piusa XII.

Tzw. kodeks prawa kanonicznego z 1983 nie może być uznany za obowiązujący dokument ponieważ wprowadziła go modernistyczna sekta, która nielegalnie mieni się Kościołem katolickim.

WYKAZ EKSKOMUNIK LATAE SENTENTIAE (1)

I. Ekskomunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej specialissimo modo podlega:

1) kto znieważa postacie eucharystyczne, kan. 2320.

2) kto czynnie znieważa papieża, kan. 2343 § 1.

3) kapłan rozgrzeszający wspólnika w grzechu nieczystym, kan. 2367.

4) spowiednik ośmielający się naruszyć bezpośrednio tajem­nicę spowiedzi, kan. 2369.

5) konsekrator i współkonsekratorzy oraz konsekrowany w razie udzielenia względnie przyjęcia sakry biskupiej bez prowizji papieskiej, C. Off., 9 IV 1951.

6) kto dopuszcza się przestępstwa przy wyborze papieża, kan. 2330.

II. Ekskomunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej speciali modo podlega:

1) odstępca od wiary, heretyk i schizmatyk, kan. 2314.

2) a) kto wydaje książki apostatów, heretyków lub schizmatyków, b) kto broni książek apostatów, heretyków lub schizmatyków, albo książek zabronionych imiennie przez pa­pieża, c) kto świadomie czyta lub przechowuje książki wymienione pod b), kan. 2318 § 1.

3) kto naucza młodzież zasad niezgodnych z wiarą i moralnością chrześcijańską, C. Off., 28 VII 1950.

4) kto nie będąc kapłanem, udaje odprawianie mszy św. lub słuchanie spowiedzi, kan. 2322.

5) kto knuje przeciwko prawowitej władzy kościelnej lub w knowaniu bierze udział, C. Conc., 29 VI 1950.

6) kto od papieża apeluje do soboru powszechnego, kan. 2332.

7) kto stwarza przeszkody listom i dekretom papieża, kan. 2333.

8) kto wydaje ustawy przeciw wolności lub prawom Kościoła albo stawia przeszkody wykonywaniu jurysdykcji kościel­nej, uciekając się w tym celu do władzy świeckiej, kan. 2334.

9) kto świadomie pozywa przed sąd świecki kardynała, legata papieskiego, wyższego urzędnika kurii rzymskiej lub własnego ordynariusza, kan. 2341.

10) kto czynnie znieważa kardynała, legata papieskiego, patriarchę, arcybiskupa lub biskupa, kan. 2343 §§ 2 i 3.

11) kto uzurpuje dobra lub prawa Kościoła rzymskiego, kan. 2345.

12) kto fałszuje pisma Stolicy Apostolskiej lub świadomie się nimi posługuje, kan. 2360.

13) kto robi fałszywe doniesienie do władzy kościelnej na spowiednika o solicytację, kan. 2363.

14) duchowni, zakonnicy, członkowie stowarzyszeń bez ślubów publicznych i instytutów świeckich, którzy uprawiają handel lub kupiectwo, kan. 2380, C. Conc., 22 III 1950.

15) kto bezprawnie obejmuje w posiadanie lub zatrzymuje urząd, beneficjum lub godność kościelną, C. Conc., 29 VI 1950, kan. 2394.

III. Ekskomunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej simpliciter podlega:

1) kto zarobkuje odpustami, kan. 2327.

2) kto zapisuje się do sekty masońskiej lub jej podobnych sekt, kan. 2335.

3) kto świadomie bez upoważnienia udziela rozgrzesze­nia z ekskomuniki zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej specialissimo lub speciali modo, kan. 2338 § 1.

4) a) kto udziela pomocy ekskomunikowanemu nietolerowanemu w przestępstwie, za które jest ekskomunikowany; b) kto świadomie uczestniczy w funkcjach duchow­nych nietolerowanych, kan. 2338 § 2.

5) kto świadomie pozywa przed sąd świecki biskupa, prałata udzielnego lub najwyższego przełożonego zakon­nego, kan. 2341.

6) a) kto narusza klauzurę zakonników o ślubach uroczy­stych; b) kto narusza klauzurę mniszek; c) mniszki, bez­prawnie wychodzące poza klauzurę, kan. 2342.

7) kto świadomie uzurpuje dobra kościelne, kan. 2346.

8) kto się pojedynkuje i wszyscy wspólnicy, kan. 2351.

9) duchowny wyższych święceń lub zakonnik czy zakonnica o ślubach uroczystych oraz ten, kto z takim duchownym lub zakonnikiem czy z taką zakonnicą ośmiela się zawrzeć związek małżeński, kan. 2388 § 1.

10) kto dopuszcza się symonii w urzędach, beneficjach lub godnościach kościelnych, kan. 2392.

11) kto wykrada lub fałszuje dokumenty kurii biskupiej, kan. 2405.

IV. Ekskomunice zastrzeżonej ordynariuszowi podlega:

1) kto zawiera związek małżeński wobec ministra akatolic­kiego, kan. 2319 § 1 n. 1.

2) kto zawiera małżeństwo z umową, że dzieci będą wycho­wywane poza Kościołem katolickim, kan. 2319 § 1 n. 2.

3) kto świadomie daje dzieci swoje chrzcić przez mini­stra akatolickiego, kan. 2319 § 1 n. 3.

4) kto świadomie dzieci wychowuje w religii akato­lickiej, kan. 2319 § 1 n. 4.

5) kto wyrabia lub świadomie sprzedaje, rozdaje lub wystawia ku czci publicznej fałszywe relikwie, kan. 2326.

6) kto czynnie znieważa duchownych lub zakonników, kan. 2343 § 4.

7) kto spędza płód, kan. 2350 § 1.

8) kto dopuszcza się apostazji od zakonu, kan. 2385.

9) zakonnik lub zakonnica o ślubach zwykłych wieczystych oraz kto z takim zakonnikiem lub z taką zakonnicą ośmiela się zawrzeć związek małżeński, kan. 2388 § 2.

V. Ekskomunice nikomu niezastrzeżonej podlega:

1) kto bez pozwolenia wydaje księgi Pisma św. lub adnotacje czy komentarze do nich, kan. 2318 § 2.

2) kto ośmiela się wymusić pogrzeb kościelny dla tych, którym z prawa się nie należy, kan. 2339.

3) kto świadomie pomija pozwolenie Stolicy Apostol­skiej przy alienacji dóbr kościelnych, kan. 2347 n. 3.

4) kto zmusza kogoś do przyjęcia stanu duchownego lub zakonnego, kan. 2352.

5) kto świadomie zaniedbuje doniesienia o solicytacji, kan. 2368 § 2.

Widzimy z powyższego, że wielu z tych, którzy uważają się za katolików, tak naprawdę wcale nimi może nie być. Modernistyczny kościół nie uznaje wielu z w/w ekskomunik, jak np. członkostwa w tajnych organizacjach lub komunistyczno-socjalistycznych partiach. Nie obowiązuje już w nim zakaz zawierania małżeństw wobec niekatolickiego pastora jak również nie zależy mu w ogóle na katolickim wychowaniu dzieci. Fałszywy ekumenizm toleruje niezliczone błędy, które były wielokrotnie potępiane przez Kościół. Nikt nie przejmuje się także zakazem czytania antykatolickich książek. Dlatego też ogłoszonego przez Karola Wojtyłę modernistycznego “kodeksu prawa kanonicznego” nie możemy traktować poważnie ponieważ jest niekatolicki. (2)

Bp Oliver Oravec

Artykuł powyższy ukazał się w czasopiśmie “Hlas Katolíckej Tradície” (Głos Katolickiej Tradycji), nr 19 (1996), ss. 1-4.

Z języka słowackiego tłumaczył Mirosław Salawa.

Przypisy:

(1) Wykaz ekskomunik latae sententiae przytoczono za: Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. Tom trzeci. Wydanie trzecie. Uzupełnili i przygotowali do druku Ks. Józef Baron CM i Ks. Władysław Stawinoga CM. Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzyża w Opolu 1958, ss. 601-604.

(2) Por. Ks. Jan Nepomucen Opieliński, Co to jest ekskomunika?

(Przypisy od red. Ultra montes).

Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

 

Twardy więc orzech. Co prawda najwyraźniej za samopotępienie na zasadzie bluźnierstwa przeciw duchowi świętemu eskomuniki explicite nie ma – chyba, że o czymś nie wiem.

Tak więc ekskomunika to wcale nie ‘wyrzucenie z Kościoła’. Apostazja, skutkująca właśnie ekskomuniką, również nie. Osoba z nałożoną klątwą (:)) nie może przyjmować sakramentów i to jest w zasadzie jedyna istotna ‘kara’. Co prawda nie wiem jakie są środki przymusu w takim przypadku i co się dzieje z ludźmi, którzy mimo ekskomuniki sakramenty przyjmują. Ale pewnie kochający Bóg przygotował im odpowiednie miejsce w Piekle.

 

http://www.ultramontes.pl/ekskomuniki.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekskomunika
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Ekskomunika
http://www.oaza.pl/cdz/index.php/aborcja/870-ekskomunika.html

Nocturnal primate - dumb as I am now it used to be worse.

Tagged with: , , ,
Posted in activism, atheism, religion, stupidity
One comment on “Ekskomunika czyli zostajesz w Kościele
 1. Michał Moś says:

  Jeszcze brakuje mi ekskomuniki za publiczne obrażanie i profanowanie w sztuce najświętszych wartości.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: